Regulamin

Regulamin
Systemu Rowerów Miejskich w Jastrzębie-Zdrój
zwanego również „SRM JASkółka”

Obowiązuje od 12.05.2023

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Miejskich w Jastrzębie-Zdrój zwanego również SRM JASkółka (dalej: SRM JASkółka), uruchomionego i działającego w granicach administracyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój.
2. Regulamin SRM JASkółka wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na Stronie internetowej www.rower.jastrzebie.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Warszawie, będącej Operatorem SRM.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
e-mail: bok@rower.jastrzebie.pl
tel.: 32 630 64 44
4. System SRM JASkółka jest kompatybilny z innymi systemami dostawcy systemu firmy Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie tj. założenie Konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Warunkiem korzystania z wypożyczalni rowerów w innych miastach jest akceptacja regulaminów innych systemów. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje.

1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z SRM JASkółka. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Klienta w Systemie SRM JASkółka.
2. Blokada Konta – środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z SRM JASkółka, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku Operatora lub Zamawiającego.
3. Biuro Obsługi Klienta SRM JASkółka/ BOK SRM JASkółka – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię dostępną całodobowo pod nr tel.: 32 630 64 44
b. pocztę elektroniczną pod adresem: bok@rower.jastrzebie.pl
c. Aplikację Mobilną.
Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczone są na Stronie internetowej: www.rower.jastrzebie.pl
4. Blokada O-lock – środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia funkcji Postój. Blokada O-lock w czasie jazdy pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
5. Bon promocyjny/Bonus – oferowany przez Operatora Bon, który umożliwia zasilenie Konta Klienta. Kwota Bonu oraz jej przeznaczenie ustalane są przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z Bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
6. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych – cennik i tabela opłat w Systemie SRM JASkółka będący integralną częścią Umowy. Cennik i Tabela Opłat Dodatkowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest dostępny na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
7. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do czasu Wypożyczenia.
8. GPS – urządzenie zamontowane na Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
9. Identyfikator Klienta – indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
10. Klient/Użytkownik – osoba fizyczna, uczestnik Systemu SRM JASkółka, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w SRM JASkółka, przez co zawarł Umowę z Operatorem.
11. Konto Klienta/Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z SRM JASkółka, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
12. Kwota doładowania – wpłata wniesiona na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta.
13. Minimalny stan Konta – minimalne saldo na Koncie, jakie powinien posiadać Klient, by być uprawnionym do Wypożyczenia Roweru.
14. Ogólnopolska Karta Seniora - należy przez to rozumieć kartę uprawniającą Użytkownika do korzystania z preferencyjnych warunków użytkowania Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 wyłącznie w odniesieniu do Rowerów należących do SRM JASkółka, w granicach administracyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój i wypożyczeń na Konto Klienta założone w SRM JASkółka. Aktywacja zniżki przysługującej Klientowi z aktywną (zweryfikowaną przez Operatora poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka) Ogólnopolską Kartą Seniora odbywa się wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z BOK. Ogólne zasady korzystania ze zniżki Ogólnopolskiej Karty Seniora określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
15. Operator – firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji obsługująca SRM JASkółka, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
16. Opłata inicjalna – kwota wpisowego, uiszczana przez Klienta przy rejestracji w SRM JASkółka. Wysokość Opłaty inicjalnej określona jest w Załączniku nr 1. Opłata inicjalna jest uiszczana na poczet opłat określonych w Załączniku nr 1. Użytkownik posiadający aktywną (zweryfikowaną przez Operatora poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka) w systemie SRM JASkółka Ogólnopolską Kartę Seniora jest zwolniony z konieczności uiszczania opłaty inicjalnej.
17. Polityka prywatności – dokument określający warunki przetwarzania danych osobowych Klienta przez Operatora. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.rower.jastrzebie.pl/polityka-prywatnosci/.
18. Postępowanie wyjaśniające – czynności prawne i faktyczne podejmowane przez Operatora, służące ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem majątku Operatora albo Zamawiającego.
19. Postój – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
20. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Systemu SRM JASkółka, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w SRM JASkółka.
21. Rezerwacja – funkcja, dzięki której Klient może zdalnie zarezerwować Rower. Szczegóły dotyczące Rezerwacji opisane zostały w Rozdziale VII. Regulaminu.
22. Rower standardowy – podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie SRM JASkółka przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 200 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 10 litrów.
23. Rower standardowy z fotelikiem dziecięcym – rower standardowy wyposażony w fotelik przeznaczony do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy co najmniej przez zamierzony czas podróży rowerem. Przewożenie dziecka w foteliku może się odbywać tylko pod nadzorem opiekuna prawnego. Szczegóły użytkowania roweru z fotelikiem dziecięcym dostępne są w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
24. Serwis SRM JASkółka – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Systemu SRM JASkółka.
25. Stacja SRM JASkółka – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów, oznakowane symbolem SRM JASkółka, wyposażone w Totem i stojaki rowerowe, przy których parkowane (zwracane) są Rowery za pomocą Blokady O-lock. Informacje o lokalizacji Stacji SRM JASkółka znajdują się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
26. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Jastrzębie-Zdrój.
27. Strefa Niedozwolona – miejsca/obszary, w których Klient może poruszać się Rowerem SRM JASkółka, ale w której nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie zbiorniki wodne, tereny leśne, parki, cmentarze. Strefa Niedozwolona określona przez Operatora SRM JASkółka dostępna jest na Stronie internetowej, Aplikacji Mobilnej oraz w BOK SRM JASkółka.
28. Strona internetowa – uruchomiona przez Operatora strona www.rower.jastrzebie.pl zawierająca niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z SRM JASkółka.
29. System SRM JASKÓŁKA/ SRM JASKÓŁKA – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów obejmujących w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów, Postój oraz Zwrot Roweru.
30. Totem informacyjny/Totem – element stacji SRM JASkółka, zawierający informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z SRM JASkółka.
31. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, w imieniu i na rzecz którego działa Operator, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w SRM JASkółka i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty inicjalnej. Administratorem Danych Osobowych jest Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
32. Wypożyczenie Roweru/Wypożyczenie – odblokowanie Roweru, przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w Rozdziale VII pkt. 2, w celu odbycia podróży. Proces Wypożyczenia określa szczegółowo Rozdział VII Regulaminu.
33. Zamawiający – Jastrzębie-Zdrój, Miasto na prawach powiatu - Jastrzębski Zakład Komunalny
ul. Dworcowa 17 D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
34. Zwrot Roweru/Zwrot – oddanie Roweru do Stacji SRM JASkółka poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział X Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu SRM JASkółka.

1. Warunkiem korzystania z Systemu SRM JASkółka jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej, kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z SRM JASkółka jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z SRM JASkółka, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku nr 1. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:
a. w formie pisma drogą elektroniczną na adres bok@rower.jastrzebie.pl,
b. listem poleconym na adres Operatora,
c. złożona osobiście w siedzibie Operatora,
Zgoda powinna zawierać:
d. numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,
e. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
f. zgodę na korzystanie z SRM JASkółka przez małoletniego,
g. imię i nazwisko małoletniego,
h. datę urodzenia małoletniego,
i. odręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 2.a),
j. datę i miejsce wydania zgody.
Wzór zgody dostępny na stronie internetowej www.rower.jastrzebie.pl
3. Klient może wypożyczyć jednocześnie do 5 Rowerów, natomiast Użytkownik korzystający z systemu SRM JASkółka ze zniżką Ogólnopolskiej Karty Seniora, może wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 1 rower.
4. W trakcie trwania wypożyczenia Użytkownik może wyjechać poza Strefę użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go na Stacji SRM JASkółka, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Cennikiem i Tabelą Opłat Dodatkowych.
5. Korzystanie z Rowerów Systemu SRM JASkółka może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
6. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie.

1. Operator obsługuje System SRM JASkółka i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik. Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w Rozdziale XII niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z Systemu SRM JASkółka przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.
6. Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Załączniku nr 1 Cennik i Tabela Opłat dodatkowych w Systemie SRM JASkółka.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych z jego winy.
8. Rower jest uzupełnieniem komunikacji miejskiej. Nie wolno używać Rowerów SRM JASkółka w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego bagażniku, nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru. Zabronione są przejazdy na jednym rowerze w liczbie osób większej niż jedna.
9. Zabronione jest korzystanie z Rowerów SRM JASkółka przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
10. Zabrania się przewozu Rowerów SRM JASkółka samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych pod rygorem naliczenia opłaty zgodnie z Cennikiem i Tabelą Opłat Dodatkowych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.
11. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu SRM JASkółka w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
12. Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. Nieautoryzowany przejazd skutkuje naliczeniem opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1.
13. W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, Klient zostanie obciążony równowartością Roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1, za każdy utracony Rower.
14. Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom, poza standardowym użytkowaniem oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
15. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia, Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK SRM JASkółka niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.
16. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności
ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK SRM JASkółka.
17. Klientom zabrania się przewozu rowerów SRM JASkółka samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

V. Płatności.

1. Opłaty w SRM JASkółka naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia. Opłaty za czas przejazdu nie są naliczane, jeśli Klient posiada w systemie SRM JASkółka aktywną (zweryfikowaną przez Operatora poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka) Ogólnopolską Kartę Seniora, Niemniej jednak, opłaty za przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia (Rozdział IX pkt. 2) oraz opłaty dodatkowe będą naliczane zgodnie z Załącznikiem nr 1, niezależnie od posiadania aktywnej Ogólnopolskiej Karty Seniora.
2. Płatność za korzystanie z SRM JASkółka może być dokonywana:
a. przy użyciu kart płatniczych,
b. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej do Konta Klienta,
c. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się na Stronie internetowej do Konta Klienta,
d. poprzez upoważnienie Operatora Systemu SRM JASkółka do obciążania karty kredytowej lub debetowej Klienta wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru/Rowerów.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane, ani dostępne dla Operatora.
4. Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 10 zł w terminie 7 dni roboczych. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
7. W razie zalegania Klienta z należnościami , Operator zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator SRM JASkółka ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator SRM JASkółka zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
8. Zwrot uiszczonych opłat może być dokonany po rozwiązaniu Umowy z Klientem. W trakcie trwania Umowy z Operatorem SRM JASkółka opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
9. Kwota Bonu promocyjnego, która zasiliła Konto Klienta, nie podlega zwrotowi. Wykorzystywana jest przed środkami wpłaconymi przez Klienta. Szczegóły dotyczące: wysokości kwoty, terminu ważności i powodu przyznania Bonu promocyjnego określone są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie internetowej.

VI. Rejestracja.

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu SRM JASkółka jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie oraz wniesienie Opłaty inicjalnej. Użytkownik posiadający aktywną (zweryfikowaną przez Operatora poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka) w systemie SRM JASkółka Ogólnopolską Kartę Seniora jest zwolniony z konieczności uiszczania opłaty inicjalnej.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka – dotyczy posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora.
3. Podczas procesu rejestracji zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2.a i 2.b wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia.
Należy też potwierdzić fakt przeczytania i akceptacji Regulaminu SRM JASkółka oraz Politykę prywatności Operatora.
4. Podczas procesu rejestracji zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2.c wymagane jest podanie:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. numeru telefonu,
d. numeru PESEL,
e. numeru Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Klient posiadający Ogólnopolską Kartę Seniora podczas rejestracji w sposób opisany w punkcie 2.c zobowiązany jest również potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem SRM JASkółka i Polityką prywatności Operatora oraz ich akceptacji, poprzez wysłuchanie odczytanej treści ww. dokumentów oraz ustną ich akceptację.
5. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy do logowania się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
6. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Klient ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.
7. Konto Klienta zyskuje status aktywnego po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a. na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,
b. Klient kliknął link weryfikacyjny,
c. Klient wniósł Opłatę inicjalną,
d. utrzymany jest stan minimalny konta,
e. w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe i bez dokonanej wpłaty, mogą być automatycznie usuwane z bazy SRM JASkółka.
9. Konta Klientów ze zniżką Ogólnopolskiej Karty Seniora, których właściciele przez okres co najmniej 45 dni ani razu nie wypożyczyli żadnego roweru, zostaną usunięte z bazy SRM JASkółka.

VII. Rezerwacja

1. Użytkownik może zarezerwować jednocześnie do 5 Rowerów. Klient korzystający z systemu SRM JASkółka ze zniżką Ogólnopolskiej Karty Seniora, może wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 1 rower.
2. Rezerwacji można dokonać poprzez Aplikację Mobilną.
3. Rezerwacja jest dobrowolna i bezpłatna. Zarezerwowany Rower oczekuje na Użytkownika maksymalnie 10 minut po czym Rezerwacja anuluje się automatycznie. Po anulowaniu Rezerwacji Rower jest dostępny dla innych Użytkowników.
4. Operator dopuszcza możliwość anulowania Rezerwacji przez Klienta.

VIII. Wypożyczenie.

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w Rozdziale VI pkt.6.
2. Rower SRM JASkółka można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. Stronę internetową,
c. kontakt z BOK SRM JASkółka.
3. Użytkownik posiadający w systemie SRM JASkółka aktywną (zweryfikowaną przez Operatora poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka) Ogólnopolską Kartę Seniora powinien każdorazowo podawać numer ww. karty w przypadku o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 2.c.
4. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji SRM JASkółka lub spoza Stacji SRM JASkółka.
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku,
w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
6. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki Roweru podczas wypożyczenia Roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK SRM JASkółka lub przez Aplikację Mobilną i o ile to możliwe odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
7. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK SRM JASkółka w czasie maksymalnie 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
8. Wypożyczony Rower może być używany w Strefie użytkowania, jednak Użytkownik jest zobowiązany zwrócić go na Stacji SRM JASkółka, w przeciwnym razie Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z Załącznikiem nr 1.
9. W przypadku jazdy na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszczona w Regulaminie, Operator zastrzega możliwość naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
10. Operator może ograniczyć ilość wypożyczeń dokonywanych przez Klienta do 10 wypożyczeń dziennie.

IX. Czas Wypożyczenia.

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 2 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem X pkt. 1 i 2 Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower, nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia tj. 12. godzin. Przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1.

X. Postój.

1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru podczas trwającego Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie internetowej. Po jej wybraniu należy ręcznie zamknąć Blokadę O-lock.
3. Czas trwania Postoju zaliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

XI. Zwrot.

1. Zwrot Roweru SRM JASkółka możliwy jest w Strefie użytkowania (z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt. 27) na jeden z poniższych sposobów:
a. regularny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji SRM JASkółka, po Wypożyczeniu ze Stacji,
b. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji SRM JASkółka, po Wypożyczeniu poza Stacją,
c. płatny Zwrot – Zwrot Roweru poza Stacją SRM JASkółka, ale w Strefie użytkowania.
Kwoty premii i opłaty za sposób Zwrotu XI.1 b i c określa Załącznik nr 1.
2. Niedozwolony jest zwrot Roweru na obszarach trudnodostępnych, zamkniętych oraz w Strefie Niedozwolonej pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1. Przez miejsca trudnodostępne rozumiane są np. zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje.
3. Klient (w tym również Klient posiadający w systemie SRM JASkółka aktywną (zweryfikowaną przez Operatora poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka) Ogólnopolską Kartę Seniora) zwraca Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło Roweru było w linii prostej z ramą Roweru i Rower stał stabilnie. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.
4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego zwrotu i zabezpieczenia roweru. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
a. naliczeniem opłat za użytkowanie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Cennikiem i Tabelą Opłat Dodatkowych.
b. naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Cennikiem i Tabelą Opłat Dodatkowych (w zależności od typu Roweru),
c. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Stacją SRM JASkółka ale w Strefie użytkowania zgodnie z Cennikiem i Tabelą Opłat Dodatkowych,
d. naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania zgodnie z Cennikiem i Tabelą Opłat Dodatkowych.
Opłaty sumują się.
5. Opłata, o której mowa w Rozdziale XI pkt. 4.b, może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Użytkownika, jeżeli Rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty.

XII. Naprawy i awarie.

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK SRM JASkółka lub w Aplikacji Mobilnej niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK SRM JASkółka oraz o ile to możliwe, odprowadzić Rower do najbliższej Stacji SRM JASkółka.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis SRM JASkółka.
3. Rekomendujemy, aby Klient miał możliwość nawiązania kontaktu z BOK SRM JASkółka przez cały czas Wypożyczenia Roweru.

XIII. Blokada Kont Użytkowników.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie SRM JASkółka, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów SRM JASkółka JASkółka w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziałe VI Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony w trakcie Wypożyczenia.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XII. Reklamacje.

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z Systemu SRM JASkółka lub przebiegu procesu związanego z użytkowaniem Systemu SRM JASkółka.
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące Systemu SRM JASkółka objętego Regulaminem, Klient może składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. przez Aplikację Mobilną,
d. telefonicznie,
e. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
f. osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK SRM JASkółka. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK SRM JASkółka w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
b. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.

XIII. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.
a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
i. przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.rower.jastrzebie.pl.
ii. przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany Rozdziale I pkt. 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.
a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
i. drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt. 3,
ii. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
iii. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt. 3,
iv. osobiście w siedzibie Operatora.
b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie SRM JASkółka.
c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za korzystanie z Systemu SRM JASkółka.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja SRM JASkółka lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu SRM JASkółka.
4. Wypowiedzenie Umowy drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
c. wprowadzenie nowej usługi,
d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską, a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Cennik dla Roweru standardowego i standardowego z fotelikiem dziecięcym.

Wartość brutto

Opłata za wypożyczenie
(Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych sumują się)

od 1 do 20 minuty

0 zł

od 21 minuty i każda następna minuta

0,03 zł/minuta

Cennik ulgowy* dla Roweru standardowego i standardowego z fotelikiem dziecięcym.

Opłata za wypożyczenie

od 1 do 720 minuty (12 godzin)

0 zł

Opłata za przekroczenie 720 minut (12 godzin) wypożyczenia

200 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie:

Roweru standardowego

4 100 zł

Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym

4 800 zł

*dla posiadaczy aktywnej Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Opłaty dodatkowe

Opłata inicjalna

10 zł

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji SRM JASkółka (premiowany Zwrot)

2 zł

Pozostawienie Roweru poza Stacją SRM JASkółka w Strefie Użytkowania (płatny Zwrot)

6 zł

Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru

200 zł

Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej

450 zł

Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania

450 zł

Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym

600 zł

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń

200 zł

Nieautoryzowany przejazd

100 zł

Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.)

100 zł

Załącznik nr 2
Zasady korzystania z Roweru standardowego z fotelikiem dziecięcym.

1. Maksymalne obciążenie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy nie może przekroczyć 114 kg.
2. Użytkowanie Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem opiekuna prawnego dziecka posiadającego konto w Systemie SRM JASkółka. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.
3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu winien skontaktować się telefonicznie z BOK.
4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż Rowerem.
5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do Roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do Roweru. Zaleca się również skontrolowanie temperatury fotelika (czy nie jest nadmierna np. z powodu bezpośredniego naświetlenia słonecznego). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do Roweru, Użytkownik Systemu SRM JASkółka winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione.
6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia Roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy.
7. Dziecko przewożone w foteliku powinno mieć założony odpowiedni kask zabezpieczający, dostosowany rozmiarowo do głowy dziecka i prawidłowo zapięty (nie stanowi on wyposażenia Roweru). Wskazane jest też zabezpieczenie dziecka przed ewentualnymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi np. deszczem czy nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez odpowiedni ubiór.
8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając elementów ograniczających, ruchy dziecka w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.
9. Obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.
10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:
a. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub Roweru,
b. dodatkowe obciążenie Roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na Rowerze;
c. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika (powyższe należy kontrolować również w trakcie jazdy).
11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy Rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że Rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym Rowerem.
12. W trakcie użytkowania Roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.
13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać Roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.
14. Wypożyczenie oraz Zwrot Roweru z fotelikiem dziecięcym jest możliwe na każdej stacji.

Załącznik nr 3
Ogólne zasady korzystania ze zniżki Ogólnopolskiej Karty Seniora.

1. Użytkownik posiadający aktywną (zweryfikowaną przez Operatora poprzez kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka) w systemie SRM JASkółka Ogólnopolską Kartę Seniora jest zwolniony z konieczności uiszczania opłaty inicjalnej.
2. Opłaty w SRM JASkółka naliczane są wg stawek podanych w Załączniku nr 1 Cenniku i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia. Opłaty za czas przejazdu nie są naliczane, jeśli Klient posiada w systemie SRM JASkółka aktywną Ogólnopolską Kartę Seniora, Niemniej jednak, opłaty za przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia (Rozdział IX pkt. 2) oraz opłaty dodatkowe (z zastrzeżeniem pkt. 1 niniejszego Załącznika) będą naliczane zgodnie z Załącznikiem nr 1, niezależnie od posiadania aktywnej Ogólnopolskiej Karty Seniora.
3. Klient posiadający Ogólnopolską Kartę Seniora może rejestrować się poprzez:
a. Stronę internetową,
b. Aplikację mobilną,
c. kontakt telefoniczny z BOK SRM JASkółka.
4. Podczas procesu rejestracji zgodnie z pkt. 3.a i 3.b wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. numeru telefonu komórkowego,
b. imienia i nazwiska,
c. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
d. adresu e-mail,
e. numeru PESEL,
f. opcjonalnie – numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia.
Należy też potwierdzić fakt przeczytania i akceptacji Regulaminu SRM JASkółka oraz Politykę prywatności Operatora.
5. Podczas procesu rejestracji zgodnie z pkt. 3.c wymagane jest podanie:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. numeru telefonu,
d. numeru PESEL,
e. numeru Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Klient posiadający Ogólnopolską Kartę Seniora podczas rejestracji w sposób opisany w punkcie 3.c zobowiązany jest również potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem SRM JASkółka i Polityką prywatności Operatora oraz ich akceptacji, poprzez wysłuchanie odczytanej treści ww. dokumentów oraz ich ustną akceptację.
6. Rower SRM JASkółka można wypożyczyć poprzez:
a. Aplikację Mobilną,
b. Stronę internetową,
c. kontakt z BOK SRM JASkółka.
7. Użytkownik posiadający w systemie SRM JASkółka aktywną Ogólnopolską Kartę Seniora powinien każdorazowo podawać numer ww. karty w przypadku o którym mowa w punkcie 6.c.
8. Klient korzystający z systemu SRM JASkółka ze zniżką Ogólnopolskiej Karty Seniora, może wypożyczyć jednocześnie maksymalnie 1 rower.
9. Klient posiadający w systemie SRM JASkółka aktywną Ogólnopolską Kartę Seniora zwraca Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło Roweru było w linii prostej z ramą Roweru i Rower stał stabilnie. Rower należy zaparkować zgodnie z przepisami nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.
10. Zwrot Roweru SRM JASkółka możliwy jest w Strefie użytkowania (z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt. 27) na jeden z sposobów opisanych w Rozdziale XI pkt. I.